Bayi Girişi     İnsan Kaynakları     İletişim     Online Destek  
 
 
 
ANA SAYFA
ÜRÜNLER
BAYİ - İŞ ORTAKLARI
DESTEK
HABERLER
HAKKIMIZDA
 
Son Güncelleme
Önemli Bilgiler (Mevzuat değişiklikleri, duyurular)

2015 YILI UYGULAMALARI İLE İLGİLİ PRATİK BİLGİLER :
2015 yılında geçerli olan uygulanacak hadler ve dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.
1- ASGARİ ÜCRET :
01.01.2015-30.06.2015 Dönemi 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi 16 Yaşından Büyükler Günlük Aylık Günlük Aylık Taban ücret : 40,05 TL 1.201,50 TL. 42,45 TL 1.273,50 TL Tavan ücret : 260,33 TL 7.809,75 TL. 275,93 TL 8.277,75 TL 16 Yaşından küçükler Taban ücret : 40,45 TL 1.201,50 TL. 42,45 TL 1.273,50 TL Not : 2015 yılında 16 yaşından küçükler için ücret ayrımı yapılmamıştır.

2- 2015 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI : 01.01.2015-30.06.2015 Dönemi : 3.541,37 TL. 01.07.2015-31.12.2015 Dönemi : …………..TL.

3- 2015 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI : Bekar Personel için : 90,11 TL Eşi Çalışmayanlar İçin : Eşi Çalışanlar İçin : Evli – Çocuksuz : 108,14 TL Evli – Çocuksuz : 90,11 TL Evli – 1 Çocuklu : 121,65 TL Evli - 1 Çocuklu : 103,63 TL Evli - 2 Çocuklu : 135,17 TL Evli - 2 Çocuklu : 117,15 TL Evli - 3 Çocuklu : 144,18 TL Evli - 3 Çocuklu : 126,16 TL Evli – 4 Çocuklu : 153,19 TL Evli - 4 Çocuklu : 135,17 TL

4- KAPICILARIN ÜCRETİ : Gelir Vergisi Kanunun 23/6 maddesine göre ikametgahlarda çalışan kapıcılar gelir vergisinden istisna tutulduğundan ücretlerinden gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Bordroda sadece İşçi Sigorta primi %14 ile işsizlik sigortası primi %1 kesintisine tabi tutulduğundan ücretlerine asgari geçim indirimi uygulanmamaktadır. İş yerlerinde çalışan kapıcılar ise normal ücretliler gibi vergilendirilir.

5- ÇIRAKLAR VE ÖĞRENCİLER ÖDENECEK ÜCRETLER : a) Ücret : 3308 sayılı mesleki eğitim kanununun 25 maddesine göre Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilmektedir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez. Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur. Bu yasanın 24/a md.sine göre, çalışan Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Ancak asgari ücretin üzerinde ücret ödenmesi halinde aşan kısım vergiye tabi tutulacaktır. Buna göre yılın ilk yarısında :
A--İşletmelerinde çalışan : - 16 yaşından büyük aday çırak ve çırağa aylık 360,45 liradan; - 16 yaşından küçüklere ise aylık 360,45 liradan, B-İşletmelerinde meslek eğitimi gören öğrencilere : - yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde 257,69 liradan, - yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde 128,84 liradan, az ücret ödenmeyecektir.
b) Prime Esas Kazanç Tutarı : 16 yaşından büyük veya küçükler için : 01.01.2015-30.06.2015 dönemi Günlük 40,05/2= 20,03 TL - Aylık 1.201,50/2 = 600,75 TL. 01.07.2015-31.12.2015 dönemi Günlük 42,45/2= 21,23 TL - Aylık 1.273,50/2 = 636,75 TL. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25/4 maddesine göre aday çırak, çırak ve işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin %50'si bunların sigorta primlerinin hesabında esas alınmaktadır.

6- 2015 YILINDA ÇOCUK YARDIMI MUAFİYETİ : a) 01.01.2015-30.06.2015 : Gelir Vergisi Sigorta (En fazla 2 çocuk) 1 çocuk (0- 6 yaş) 39,65 TL (1.201,50*%2) = 24,03 TL 1 çocuk ( 6 yaşından büyük) 19,83 TL b) 01.07.2015-31.12.2015 : 1 çocuk (0- 6 yaş) (500X Katsayı) (1.273,50*%2) = 25,47 TL 1 çocuk ( 6 yaşından büyük) (250x Katsayı)

7- 2015 YILINDA AİLE YARDIM MUAFİYETİ : 01.01.2015-30.06.2015 01.07.2015-31.12.2015 Gelir Vergisi 169,24 Sigorta (1.201,50X%10)= 120,15 TL (1.273,50X%10)= 127,35 TL. Sigortalının eşinin Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması SGK'undan gelir veya aylık almaması şartıyla 16 yaşından büyükler için belirlenen aylık asgari ücretin %10'u

8- 2015 YILINDA YEMEK YARDIMI : a)Gelir Vergisi : GVK Md.23/8 Kdv hariç çalışılan günler için günlük 13,00 TL b)Sigorta : 01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında günlük (40,05X%6=) 2,40 TL 01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında günlük (42,45X%6=) 2,55 TL

9- 2015 YILINDA ÖZEL SAĞLIK VE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTA ÖDEMELERİNDE MUAFİYET a)Gelir Vergisi : a.1- Özel Sağlık Sigortası: GVKnun 63/3 maddesine göre hizmet erbabının Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla ücretlinin şahsına eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık VS şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler. a.2- Bireysel Emeklilik : GVKnun 40/9 maddesine göre İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. a.3- İndirilecek Oran : Gerek GVK nun 63/3 ve gerekse aynı kanunun 40/9 ( ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak) maddesine göre indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin % 15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık toplam tutarını geçemez. b)Sigorta : İşverenler tarafından sigortalılar için (Eş ve küçük çocuklar hariç) özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarından asgari ücretin %30'u prime esas kazanca tabi tutulmaz. 01.01.2015-30.06.2015 dönemi (1.201,50x%30)= 360,45 TL 01.07.2015-31.12.2015 dönemi (1.273,50x%30)= 382,05 TL

10- ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU : 50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde; Özürlü : %3 Eski Hükümlü : %0 Terör Mağduru : %0

11- 5510 SKANUN 4/B' YE TABİ SİGORTALILARIN ÖDEYECEKLERİ PRİMLER : a) 01.01.2015-30.06.2015 En az Prim 1.201,50 (SGK Prim Tabanı) X %34,5 = 414,52 TL En çok Prim 7.809,75 (SGK Prim Tavanı) X %34,5 = 2.694,36 TL b) 01.07.2015-31.12.2015 En az Prim 1.273,50 (SGK Prim Tabanı) x %34,5 = 439,36 TL En çok Prim 8.277,75 (SGK Prim Tavanı) x %34,5 = 2.855,82 TL 4/b primleri sigortalı tarafından en düşük prim olan taban ile en yüksek prim olan tavan (dahil) sınırları arasında beyan edilecektir. Yalnız 4/b sigortalısı (Bağkurlu) tarafından beyan edilecek gelir yanında çalıştırdığı sigortalının brüt kazancından düşük olmayacaktır. c) Tarım Bağ-Kur Sigortalılarının Ödeyeceği Prim Tutarları : Bu kapsamda olan sigortalılar 2015 yılında 22 gün üzerinden prim ödeyeceğinden ödenecek primlerin buna göre hesaplanması gerekir. Aylık Kazanç Alt Sınırına (Asgari Ücret) Aylık Kazanç Üst Sınırına Göre Ödeme Göre Ödeme 01.01.2015-30.06.2015 40,25X22X%34,5 = 303,98 260,325x22x%34,5 = 1.975,87 01.07.2015-31.12.2015 42,45x22x%34,5 = 322,20 275,925x22x%34,5 = 2.094,27

12- İSTEĞE BAĞLI SİGORTAYA ÖDENECEK PRİMLER : İsteğe bağlı sigorta prim tutarı sigortalının belirleyeceği alt ve üst sınır arasında kalmak üzere beyan edilen kazancın %32'sidir. Bunun %20'si uzun vadeli (malullük yaşlılık ve ölüm) sigorta kolları için %12'side Genel Sağlık Sigortası içindir. -01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında aylık alt sınır (40,05X30x%32=) 384,48 TL. -01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında aylık alt sınır (42,45X30x%32=) 407,52 TL -01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasında aylık üst sınır(260,33x30x%32=) 2.499,12 TL. -01.07.2015-31.12.2015 tarihleri arasında aylık üst sınır(275,93x30x%32=) 2.648,88 TL

13- GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİ : 01.01.2015-30.06.2015 : a)Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret olanlar (1.201,50/3=)400,50X%12= 48,06 TL. b)Aylık geliri asgari ücret ile iki katı (1.201,50-2.403,00) arası olanlar 1.201,50x%12= 144,18 TL. c)Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar (1.201,50x2=) 2.403,00x%12= 288,36 TL 01.07.2015-31.12.2015 : a)Aylık geliri asgari ücretin üçte biri ile asgari ücret olanlar (1.273,50/3=)424,50X%12= 50,94 TL. b)Aylık geliri asgari ücret ile iki katı(1.273,50-2.547,00) arası olanlar 1.273,50x%12= 152,82 TL. c)Aylık geliri asgari ücretin iki katından fazla olanlar (1.273,50 x 2=) 2.547,00x%12= 305,64 TL Not : Gelir testi yaptırmayanlar yılın ilk altı ayı için 288,36 TL. ikinci altı ayı için 305,64 TL. genel sağlık sigorta primi ödemek zorunda kalacaklardır.

14-- VERGİ ORANLARI : A- 2015 YILI : a) ÜCRETLİLERİN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ : 12.000 TL'ye kadar % 15 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası % 27 106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.900 TL, fazlası % 35 b) ÜCRETLİLER DIŞINDAKİ GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ : 12.000 TL'ye kadar % 15 29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası % 20 66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL % 27 66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL.'sı için 15.190 TL. fazlası % 35 B- 2014 YILI ÜCRET DIŞI GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ : 11.000 TL'ye kadar % 15 27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası % 20 60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL % 27 60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL.'si için 13.760 TL.,fazlası % 35

15- 2015 YILI SAKATLIK İNDİRİMİ ORANLARI : 1.Derece : Çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler : 880 TL 2. Derece : Çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler : 440 TL 3. Derece : Çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler : 200 TL

16- GECİKME ZAMMI ORANI : 2010/965 Sayılı BKK uyarınca : %1,40

17- 2015 YILINDA GAYRİMENKUL-MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA : a) Mesken kira Gelirlerinde : GVK madde 21 : 3.600,00 TL (2014 yılı için 3.300,00 TL.) İstisnanın uygulanmasında aynı maddenin 2 fıkrası göz önünde bulundurulur. b) İşyeri Kira Gelirlerinde : Tevkifata tabi işyeri kira gelirinde 29.000,00 TL.(2014 yılı için 27.000,00 TL) c) Menkul Sermaye İradında : GVK 22 maddesinin ikinci fıkrasına göre elde edilen 1/2 'si 29.000,00 TL (2014 yılı gelirinde 27.000,00 TL.) aşmayan menkul sermaye iratları. d) Tevkifata Ve İstisnaya Konu olmayan Menkul Ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında : GVK'nun 86'ncı maddesinde yer alan tevkifat ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında 1.500,00 TL. (2014 yılı gelirlerinde 1.400,00 TL) e) İndirim Oranı : 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir. Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır. Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir. Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin (4) numaralı fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

18- 2015 YILINDA DEĞER ARTIŞ VE ARIZİ KAZANÇLARINDA İSTİSNA : a) GVK mükerrer 80 nci maddesinde yer alan değer artış kazançlarında istisna : 10.600,00 TL. b) GVK madde 82 de yer alan arızi kazançlara ilişkin istisna : 23.000,00 TL.

19- 2015 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER : 01.01.2015 tarihinden itibaren İlgili kanunun 4 maddesinin: a bendinde belirtilen evlatlıklar dahil,füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 161.097,00 TL. sı, Füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392,00 TL.sı b bendinde belirtilen İvazsız surette meydana gelen intikalerin 3.711,00 TL.sı , c bendinde belirtilen para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 3.711,00 TL.sı Veraset ve İntikal vergisinden muaftır.

20- 2015 YILINDA FATURA DÜZENLEME SINIRI : V.U.K. 232 maddesi uyarınca : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle,defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler: 1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 2. Serbest meslek erbabına; 3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; 4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 5. Vergiden muaf esnafa. Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlar da fatura istemek ve almak mecburiyetindedirler. Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tesbit edilenlerden ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin 880,00 lirayı geçmesi veya bedeli 880,00 liradan az olsa dahi istemeleri halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

21- 2015 YILINDA YAZAR KASA FİŞİ KESME ÜST SINIRI : V.U.K. nun 233 maddesine göre : Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri için tanzim edecekleri yazar kasa fişlerinin üst sınırı 880,00 TL.'dir.

22- 2015 YILINDA DOĞRUDAN GİDER YAZILABİLECEK SABİT KIYMET SINIRI : 880,00 TL. V.U.K.'nun 313 maddesinin 3 fıkrasına göre 880,00 TL.yi aşmayan peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değeri 880,00 lirayı aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğruya gider yazılabilir. İktisadi ve teknik bakımdan bütünlük arz edenlerde bu had topluca dikkate alınır.

23- 2015 YILINDA DAMGA VERGİSİ TUTARLARI : Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar 1- Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48 2- Kira Mukavelenameleri Binde 1,89 3- Kefalet, ve Rehin Senetleri Tahkimnameler ve Sulhnameler Binde 9,48 4- Fesihnameler (belli parayı ihtiva eden) Binde 1,89 Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar 1- Bilançolar 35,00 TL 2- Gelir Tabloları 16,90 TL. 3- İşletme hesabı özetleri 16,90 TL. Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 1-Ücret bordroları (maaş,hakkı huzur,ücret avansı,ikramiye,tazminat karşılığı) %0 7,59 Beyannameler 1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri : 45,30 TL 2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri : 60,50 TL 3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri : 29,90 TL 4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri : 29,90 TL. 5- Damga Verisi beyannamesi Hariç Diğer Vergi Beyannameleri : 29,90 TL. 6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri : 22,30 TL.

24- 2015 YILINDA ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI : V.U.K. 353 maddeye göre : 1- Verilmesi ve alınması icabeden fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu ile serbest meslek makbuzlarının verilmemesi, alınmaması veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi halinde; bu belgeleri düzenlemek ve almak zorunda olanların herbirine, her bir belge için 200,00 liradan aşağı olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazılı özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 106.000 lirayı geçemez. 2. Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının, düzenlenen belgelerin aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verildiğinin veya gerçeğe aykırı olarak düzenlendiğinin tespiti halinde, her bir belge için 200,00 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Ancak her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek özel usulsüzlük cezasının toplamı her bir tespit için 10.600,00 lirayı bir takvim yılı içinde ise 106.000,00 lirayı aşamaz. 6. Bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ve kullanılmasına ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 4.800,00 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 10. Bu Kanunun 127 nci maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durdurmayan aracın sahibi adına 770,00 özel usulsüzlük cezası kesilir. Bu maddede yazılı usulsüzlükler sonucunda vergi ziyaı da meydana geldiği takdirde bu ziyaın gerektirdiği vergi cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hakkında 336 ncı madde hükmü uygulanmaz.

25- FATURA DÜZENLEME SÜRESİ : Sevk irsaliyesiyle yapılan satışlarda fatura kesme müddeti sevk irsaliyesi düzenleme tarihinden itibaren 7 gündür.

26- ÜCRETLERİN ÖDENMESİ : Türkiye genelinde, en az 10 ve üstünde işçi çalıştıran işverenler çalışanlarına net ücret ve ücret sayılan her türlü net ödemeleri banka kanalı ile adlarına açılan hesaplara ödemek zorundadırlar .

27- KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE CEZALARI : Kaçakçılık suçlarını içeren fiiller ile bunlara ait cezalar V.U.K.'nun 359 maddesinde açıklanmıştır. Buna göre : A)- V.U.K. madde 359/a: En az 18 ay en fazla 3 yıl hapis cezası gerektiren fiiller 1. Muhasebe hileleri yapmak, 2. Gerçekte ve işlemle ilgisi olmayan kişiler adına hesap açmak, 3. Çift defter tutmak, 4. Defter, kayıt ve belgelerin tahrifatı veya bunların gizlenmesi, 5. Muhteviyatı (kapsamı) itibariyle yanıltıcı belge düzenlemek veya bunları kullanmak, (Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte bu muamele veya durumu mahiyet veya miktar itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belge MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGEDİR. Örnek olarak: Gerçekte 2.000,-TL brüt ücreti olan çalışanın brüt ücreti 1.000,-TL gösterilip ücret bordrosu buna göre tanzim edilirse bu belge MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE olup en az 18 ay en fazla 3 yıl hapis cezasını gerektirir.) • Belgelerde alt ve üst nüshalarda farklı tutarlara yer verilmesi, • Belgenin gerçek rakam veya miktarlardan daha fazla veya az tanzimi, 6. Defter ve belgeleri, verilen süreye rağmen vergi inceleme elemanına ibraz etmemek, B)- V.U.K. Madde 359/b : En az 3 yıl en fazla 5 yıl hapis cezası gerektiren fiiller: 1-Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, 2-Defter sayfaları yerine başka yapraklar koyanlar, 3-Sahte belge düzenleyenler, 4-Sahte belge kullananlar, 5- Maliye Bakanlığı ile anlaşması olmadığı halde belge basanlar, 6- Belgeyi sahte olarak basanlar,

28- 2015 YILINDA İNDİRİMLİ ORANA TABİ İŞLEMLERDE KDV İADE SINIRI : Söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan kısımla ilgili sınır :19.500,00 TL.

29- EK MALİ TABLOLARI DÜZENLEME ZORUNLULUĞU : 2014 yılında Aktif toplamı veya net satışlar toplamı aşağıdaki tutarları aşan mükellefler ek mali tabloları düzenlemek zorundadırlar. 2014 Yılı Aktif Toplamı 13.330.500 TL 2014 Yılı Net Satışlar Toplamı 29.622.800 TL

30- TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BELGELENDİRİLMESİ : Maliye Bakanlığına tanınan yetkiye istinaden, mükelleflere 01.08.2003 tarihinden itibaren; • Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, • Kazancı basit usulde tespit edilenler, • Defter tutmak zorunda olan çiftçiler, • Serbest meslek erbabı, • Vergiden muaf esnafın Kendi aralarında yapacakları ticari işlemler ile nihai tüketicilerden (Türkiye'de mukim olmayan yabancılar hariç) mal ve hizmet bedeli olarak yapacakları, 8.000 lirayı aşan tahsilat ve ödemelerinin banka ve özel finans kurumları (katılım bankaları) vasıta kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunluluğu getirmiştir. Tespit edilen tutarı aşan avansların da banka veya özel finans kurumlarınca düzenlenen belgelerle tevsiki zorunludur. Tespit edilen tutarın üzerinde kalan işlemlerin tevsik zorunluluğundan kaçınmak amacıyla parçalara ayrılması kabul edilmeyecek, aynı günde aynı kişi veya kurumlarla yapılan işlemler tek bir ödeme veya tahsilat kabul edilecektir. Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflere, özel usulsüzlük cezası kesilir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan VUK 320-323-324 ve 332 Seri Numaralı Genel Tebliğlerde detaylı açıklamalar bulanmaktadır.

31- BA - BS FORMLARININ DÜZENLENMESİ VE CEZA UYGULAMASI : Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin belirli bir haddi aşan mal ve hizmet alışlarını "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba), mal ve hizmet satışlarını " Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile aylık dönemler halinde bildirmeleri gerekmektedir. Mükellefler bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TL üzerindeki mal ve/veya hizmet alış ve satışlarını gösteren Ba ve Bs formlarını aylık dönemler halinde düzenleyerek, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmekle yükümlüdürler. -Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. - Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde vereceklerdir. Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. - Bildirim verme zorunluluğu bulunan mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine, Vergi Usul Kanununun 16 ncı maddesi hükmü uyarınca üç ay eklenir. Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2015 Takvim yılında 1.300.-TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltmenin 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası (2015 için 1.300.-TL 'nin 1/5'i olan 260.-TL dir.) Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez. Ba-Bs FORMLARI HAKKINDA ÖZET BİLGİ Yükümlülük kapsamındaki mükellefler Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler Bildirime konu alış ve satışlarda geçerli had 5.000 TL. ve üzerindeki her türlü mal ve hizmet alım-satımları Bildirimlerin verilme süresi Takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24,00'e kadar Alış ve satışlar Belge tarihlerine göre bildirime konu edilecek. İthalat ve ihracat işlemleri İthalatlarda Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinde ise fiili ihracatın gerçekleştiği tarih esas alınacak. Bildirimlerin süresinde veya tam olarak verilmemesi ya da kağıt ortamında verilmesi halinde ceza uygulaması VUK mükerrer 355 uyarınca özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır. Söz konusu cezai işlem uygulamasında Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilir ve tek bir usulsüzlük cezası kesilir Bildirimlerin düzeltilmesinde ceza uygulaması Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde ceza uygulanmaz, süresinden sonra yapılacak düzeltme işlemlerinde ise düzeltilen her bir form için ayrı ayrı uygulanmak üzere VUK mükerrer 355'inci maddesine göre işlem yapılır. (Sürenin bitiminden itibaren ilk 10 gün için cezasız, takip eden 15 gün için 1/5 oranında, daha sonra verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası tam olarak uygulanır.)  
Teşekkürler,
AHMET TEVFİK UÇTUM
, SMMM

a.uctum@turmob.org.tr

Bize Ulaşın
  İletişim
Şifre Talep Formu
İstek Formu
 
 
Haberler
Ecza depoları faturaları, Mega Muhasebeye Kolayca aktarılabiliyor ...
MEGA E-DEFTER ONAYLANDI
Mega e-Fatura, e-Arşiv Modülü Hazır ...
Servis Takip programı hazır ...
MEGA BORDRO -> WEB Entegrasyonu
 
Daha Fazla...
 
 
© Copyright 2003. megayaz.com.tr. Her hakkı saklıdır.
MRP, BARKOD